Reklamacje i zwroty sklepu internetowego - www.iluve.com

Zamknij
Zamknij

Każdy produkt zakupiony w sklepie internetowym iluve.com jest przez nas starannie zapakowany i przygotowany do podróży do celu. Dokładamy wszelkich starań, aby był pełnowartościowy. Gdyby jednak pomimo naszych starań posiadał wady fizyczne lub uszkodzenia nabyte nie z Państwa winy, można go reklamować przez okres 2 lat od daty zakupu - chyba, że producent określił inaczej (zgodnie z ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 

Jak dokonać reklamacji?

 

 • Produkt przeznaczony do reklamacji zapakuj bezpiecznie na czas transportu.
 • Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz reklamacji – plik PDF
 • Wyślij paczkę razem z formularzem reklamacji (na swój koszt, nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych) na adres:Sklep iluve.com , ul. Św. Józefa 13, 84-230 Rumia, z dopiskiem - "Reklamacja".
 • Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.
 • W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, spełnimy roszczenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rękojmi.
 • Prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki przy odbiorze, jeżeli paczka została uszkodzona w transporcie, prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera oraz przesłanie go wraz z formularzem reklamacyjnym na adres bok@iluve.com oraz kontakt pod nr tel. 514-856-365


Odstąpienie od umowy sprzedaży - Zwrot towaru

 

 • Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia: w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.
 • W celu dokonania zwrotu prosimy o wypełnienie formularza zwrotu plik PDF
 • W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres sprzedawcy.
  Sklep iluve.com, ul. Św. Józefa 13, 84-230 Rumia, z dopiskiem - "Zwrot Towaru".
 • Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca, jeżeli to możliwe, dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 • Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru, chyba że sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 • Klient będący przedsiębiorcą może odstąpić od umowy sprzedaży, w której ogólna cena zamówienia nie przekracza 1000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto.
 • Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli umowa sprzedaży jest związana z jego działalnością gospodarczą, jednak nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy zawodowego charakteru wynikającego w szczególności z przedmiotu działalności wykonywanej przez tego przedsiębiorcę.
 • Szczegóły zwrotów w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży opisano w Regulaminie sklepu.


Prawo do odstąpienia jest wyłączone w przypadku:


 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 • Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
 • Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.


Formularze do pobrania

 

 • Formularz reklamacji towaru – plik PDF
 • Formularz reklamacji świadczenia usługi elektronicznej - plik PDF 
 • Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży - plik PDF
 • Formularz odstąpienia świadczenia usługi elektronicznej - plik PDF
 • Pouczenie o odstąpienia od umowy sprzedaży - plik PDF
 • Pouczenie o odstąpienia od świadczenia usługi elektronicznej - plik PDF
 • W związku z przepisami wchodzącymi w życie od 01.01.2021 r. w przypadku zwrotu towaru zakupionego przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (wpisaną do CEIDG). Prosimy o dodanie w formularzu oświadczenia: "Oświadczam, że produkt nabyłem w ramach umowy bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej. TAK/NIE"

 

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:


Każdemu Klientowi sklepu przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 • może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.