Zamknij
Zamknij
§ 1
 1. Korzystanie z usługi „Newsletter www.iluve.com” jest dobrowolne i bezterminowe.
 2. Osoba zamawiająca usługę „Newsletter www.iluve.com” wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki.
§ 2
 1. Administratorem danych osobowych jest GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą: ul. Kwiatowa 14, 05-126 Michałów - Grabina, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000341683, NIP 5361097644, REGON: 01214467500000, kapitał zakładowy: 1 538 186,10 zł, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 2. Usługa „Newsletter www.iluve.com” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z naszymi nowymi produktami, promocjami, wyprzedażami oraz kodami rabatowymi.
 3. Informacje, w ramach usługi „Newsletter www.iluve.com”, przesyłane będą za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń krańcowych.
 4. Usługę można zamówić:
  1. poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym usługi „Newsletter www.iluve.com” na stronie www.iluve.com oraz zaakceptowanie regulaminu usługi „Newsletter www.iluve.com” oraz Polityki prywatności.
  2. podczas rejestracji lub składania zamówienia w sklepie internetowym www.iluve.com poprzez zaznaczenie okienka „Zamawiam darmową usługę Newsletter www.iluve.com” oraz zaakceptowanie regulaminu usługi „Newsletter www.iluve.com” oraz Polityki prywatności.
 5. Osoba, która przy zamawianiu usługi „Newsletter www.iluve.com” podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.
 6. Zamówienie usługi „Newsletter www.iluve.com” upoważnia do otrzymania kuponu rabatowego o wartości 20 zł, w sklepie internetowym www.iluve.com.
 7. Kod rabatowy jest jednorazowego użytku i ważny, gdy wartość produktów w koszyku wynosi przynajmniej 200 zł i obowiązuje na wszystkie produkty w cenie regularnej. Pojedyncze produkty mogą być wyłączone z promocji. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.
§ 3
 1. Zamawiający, usługę „Newsletter www.iluve.com”, wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie danych osobowych Grodno S. A. oraz ich przetwarzanie w celu realizacji zamówionej usługi „Newsletter www.iluve.com”. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację zamówionej usługi „Newsletter www.iluve.com”.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Grodno S. A. i są przekazywane tylko podmiotom uczestniczącym w realizacji usługi „Newsletter www.iluve.com”.
 3. Nie przekazujemy danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w realizacji usługi „Newsletter www.iluve.com”, chyba że obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawa.
 4. Zamawiający usługę „Newsletter www.iluve.com” ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Grodno S. A. zapewnia każdemu użytkownikowi prawo indywidualnej kontroli przetwarzania jej danych osobowych.
§ 4
 1. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z usługi „Newsletter www.iluve.com” i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 2. Aby zrezygnować z usługi „Newsletter www.iluve.com” należy:
  1. skorzystać z opcji automatycznej rezygnacji dostępnej w stopce każdego newslettera wysyłanego do subskrybentów
  2. wysłać e-mail na adres bok@iluve.com z tytułem REZYGNACJA , z konta pocztowego, które jest zarejestrowane do subskrypcji, a które chce się wyrejestrować
§ 5
 1. Iluve.com sp. z o.o. ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian treści newslettera, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia. Podjęcie przez Grodno S. A. działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony subskrybentów.
 2. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 3. Iluve.com sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej www.iluve.com. W takim przypadku Iluve.com sp. z o.o. prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akceptuje wprowadzonych zmian, może zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w §§ 4 ust. 2 regulaminu.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania oraz reklamacje dotyczące usługi „Newsletter www.iluve.com”prosimy kierować na adres poczty elektronicznej bok@iluve.com będą one rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia na wskazany adres.