Regulamin promocji "Girlandy zewnętrzne - dodatkowy rabat 5%"

Zamknij
Zamknij

§1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Organizator – iluve.com sp. z o.o. z siedzibą w Rumi, ul. Św. Józefa 13, 84-230 Rumia, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000596538, NIP 6211817043, REGON: 363682768, kapitał zakładowy: 3.450.000,00 zł, zwany dalej Organizatorem

 2. Kod rabatowy – ciąg znaków, po wpisaniu którego w procesie składania zamówienia, cena produktu objętego promocją, ulega obniżeniu;

 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterzekonsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

 4. Strona internetowa – strona WWW o adresie https://www.iluve.com utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi promocji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących promocji.


§2 Postanowienia ogólne

 1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 2019-07-03, od godz. 16.00 , do dnia 2019-07-14, godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów.


§3 Zasady promocji

 1. Promocja obowiązuje na produkty z kategori girlandy zewnętrzne.
 2. Rabat zostanie naliczony po dodaniu do koszyka produktów z tej kategorii oraz wprowadzeniu kodu rabatowego G05-ILUVE.
 3. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie trwania promocji ceny produktów mogą ulec zmianie.
 4. Promocja nie łączy się z innymi równoległymi promocjami związanymi z użyciem kodu rabatowego w sklepie internetowym www.iluve.com


§4 Ograniczenia akcji promocyjnej

 1. Promocja nie obejmuje Żarówek LED do girland.

 2. Promocja dotyczy zamówień o wartości powyżej 100 zł. 

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje można składać w dowolny sposób, np. korzystając z formularza zamieszczonegona stronie: https://iluve.com/reklamacje-i-zwroty/  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.

 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.

 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.


§6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2019-07-03

 2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://iluve.com/regulamin-promocji-azzardo-latarka-gratis/

 3. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 4. Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie https://iluve.com/regulamin-sklepu/