Polityka prywatności sklepu internetowego - www.iluve.com

Zamknij
Zamknij
I. Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym www.iluve.com (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu Internetowego jest GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą: ul. Kwiatowa 14, 05-126 Michałów - Grabina, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000341683, NIP 5361097644, REGON: 01214467500000, kapitał zakładowy: 1 538 186,10 zł.

II. Dane osobowe
 
 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO, wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz ich przeniesienia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 5. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.
 6. W przypadku zamówienia usługi „Newsletter iluve.com” przez Klienta, Administrator będzie wysyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, a także informacje o organizowanych konkursach oraz promocjach.
 7. Klient w każdej chwili może żądać usunięcia z bazy dystrybucyjnej usługi „Newsletter iluwe.com” wysyłając prośbę na adres mailowy: bok@iluve.com. Klient może również sam wypisać się z bazy dystrybucyjnej usługi „Newsletter iluve.com” klikając w przycisk do wypisania się umieszczony w stopce maila newslettera przesłanego przez nas.
 8. Szczegółowy regulamin usługi „Newsletter iluve.com” znajduje się tutaj
 9. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:
 1. DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000047237, o kapitale zakładowym 21.892.500,00 złotych, posiadającym NIP: 527-00-22-391, będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.
 2. Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 520.000.000,0 zł, REGON: 012736938, NIP: 527-20-46-102, jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności e-Raty Santander Consumer Finanse.
 3. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera 6, kod 81-717, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000320590, NIP: 585-13-51-185, REGON 191781561, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wynosi 2 000 000 zł, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 4. E-mail marketing: Twoje dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług (w tym również marketingowych), którzy wspierają nas w dostarczaniu komunikatów technicznych (np. o pozostawionym koszyku), marketingowych i wdrażaniu kampanii promocyjnych, w tym wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o produktach w koszyku. Jednym z takich dostawców jest Cybba Inc. Politykę prywatności Cybba wraz z informacjami o tym, jak wykorzystują twoje dane, można znaleźć tutaj: https://cybba.com/privacy-policy
 5. Dropshipping: Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione zewnętrznym dostawcom, którzy wspierają nas w realizacji Twojego zamówienia, co skutkuje krótszym czasem jego realizacji. Sklep Internetowy iluve korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie
 
III. Polityka cookies sklepu internetowego www.iluve.com
 
 1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.
 2. Stosowane przez Administratora pliki "cookies" są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików "cookies":
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.
4. Administrator wykorzystuje pliki "cookies" w następujących celach:
 
 1. konfiguracji Sklepu Internetowego
  Nazwa CookieRodzajCel zapisania
  1 user_allowed_save_cookie Stałe Przechowuje informację, czy użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie informacji w plikach cookie przeglądarki. Zapobiega ponownemu wyświetlaniu komunikatu powiadamiającego użytkownika o używaniu plików cookie w sklepie.
  2 form_key Stałe Przechowuje klucz formularza (losowy ciąg znaków alfanumerycznych), aby zapobiec fałszywym zapytaniom.
  3 mage-cache-sessid Sesyjne Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
  4 mage-cache-storage Sesyjne Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
  5 mage-cache-storage-section-invalidation Sesyjne Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
  6 section_data_ids Sesyjne Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
  7 mage-cache-storage-section-invalidation Sesyjne Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
  8 mage-translation-file-version Sesyjne Ułatwia tłumaczenie treści na inne języki.
  9 mage-translation-storage Sesyjne Ułatwia tłumaczenie treści na inne języki.
  10 PHPSESSID Stałe Identyfikator sesji na serwerze.
  11 private_content_version Stałe Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
  12 section_data_ids Sesyjne Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
  13 STUID Stałe Losowy ciąg znaków używany do identyfikacji przez ElasticSearch’a.
  14 STVID Stałe Losowy ciąg znaków używany do identyfikacji przez ElasticSearch’a.
  15 wishlist Stałe Przechowuje klucz do sekcji „Moje listy”.
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;
 3. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;
 4. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy;
 5. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Pinterest.com, którego administratorem jest Pinterest Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Pinterest.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy;
 6. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies;
 7. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388;
 8. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com, którego administratorem jest LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy;
 9. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://support.twitter.com/articles/20170514;
 10. popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy;
 
5. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików "cookies".
 
6. Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 
7. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.
 
8. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
9. Klient może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
 
 1. Internet Explorer,
 2. Chrome,
 3. Safari,
 4. Firefox,
 5. Opera,
 6. Android,
 7. Safari (iOS),
 8. Windows Phone,
 9. Blackberry.
 
10. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2021 r.